Pla d'Actuació Municipal 2015-2019

1. DRETS SOCIALS

1.1. Elaborar un Pla de Serveis Socials i aplicar les mesures necessàries per evitar situacions d'emergència social

1.2. Crear menjador social i estudiar un ús social a menjadors públics existents

1.3. Economats Municipals amb la participació del teixit associatiu i veïnat

1.4. Municipi lliure de desnonaments i talls de subministrament

1.5. Reformar l'OMH per adaptar-la a situacions d'emergència social

1.6. Impulsar el Parc d'Habitatge Municipal

1.7. Millorar coordinació entre Habitatge i Serveis Socials

1.8. Promocionar l'associacionisme entre col·lectius de malalts crònics i familiars per definir les necessitats sanitàries

1.9. Compromís d'establir serveis de psicopedagogia i recuperar especialitats suprimides

1.10. Reivindicar el servei de radiologia i el accés públic al servei de magnetoteràpia

1.11. Estudiar les necessitats en altres especialitats en salut

1.12. Millora de l'atenció a persones grans amb dependència

1.13. Asegurar una educació pública amb totes les garanties, sense discriminacions i amb el material escolar i el menjar assegurat

1.14. Financiació dels llibres de text o altre material amb l'estalvi dels sous polítics

1.15. Millorar i mantenir les infraestructures educatives

1.16. Remodelació de l'institut de Can Planas o construcció d'un nou

1.17. Una FP que cobreixi les necessitats d'empreses i comerços de la ciutat

1.18. Barberà, municipi antifeixista, antisexista, antiracista i antihomòfob

1.19. Per uns estudis superiors amb garanties i sense discriminacions. Evitar l'abandonament escolar

1.20. Augmentar horari Aula d'Estudi Nocturn

1.21. Contacte entre Ajuntament, comitès d'empresa i seccions sindicals

1.22. Tarifació social progressiva als impostos municipals

1.23. Programes que recuperin la identitat de la persona, millori la seva autoestima i mantingui o prevengui el deteriorament cognitiu, entre d'altres

1.24. Defensa dels drets de les dones i dels col·lectius LGBT

1.25. Defensa dels drets dels animals

 

2. ACTIVACIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL I LLUITA CONTRA L'ATUR

2.1. Impulsar un model productiu i econòmic alternatiu, fomentant el cooperativisme i altres projectes innovadors

2.2. Impuls a Barberà Promoció, Nodus Barberà i nous projectes empresarials

2.3. Bonificacions per a la implantació d'empreses a Barberà

2.4. Estudiar la reubicació de regidories en instal·lacions municipals ja existents per impulsar noves dinàmiques socials als barris

2.5. Donar suport al teixit industrial que promogui treball digne i sigui respetuos amb el medi ambient

2.6. Pla de remunicipalització de serveis públics municipals

2.7. L'Ajuntament agent actiu en la creació d'ocupació i d'una economia local de qualitat

2.8. Donar un ús a projectes locals a naus, solar i terres de titularitat municipal i pública

2.9. Reforçar el comerç de proximitat

2.10. Un Ajuntament compromes amb els drets dels i les treballadores

2.11. Implementar polítiques actives d'ocupació

 

3. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

3.1. Una administració pública transparent

3.2. Un equip de govern al servei de la ciutadania

3.3. Reducció de la massa salarial de l'equip de govern

3.4. Auditories de legislaturas anteriors

3.5. Racionalitzar la despesa municipal

3.6. L'Ajuntament, una administració pública propera, àgil i democràtica

3.7. Uns mitjans de comunicació municipals públics, plurals i accessibles

3.8. Donar suport i reforçar l'autonomia i autoorganització del teixit associatiu barberenc

3.9. Adequar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) a una major participació dels i les barberenques

3.10. Ampliar els espais informatius i de participació del veïnat i teixit associatiu en els afers de la ciutat.

3.11. Revisar i modificar l'ordenança de civisme

3.12. Informació pública de les JGL, Juntes de Portaveus, Comissions Informatives i Comissions Especials de Comptes

3.13. Redactar i aplicar un Codi Ètic i de Conducta de la Policia Municipal

3.14. Estudiar la creació del Consell Municipal de Prevenció i Seguretat Comunitària

3.15. Establir i difondre protocols d'actuació en cas d'emergència

3.16. Estudiar i promoure les Assemblees de Barri

3.17. Estudiar la posada en marxa d'un Pressupost Municipal per fases

3.18. Creació de "foros web" per recollir l'opinió d'entitats, associacions de veïns i ciutadania en general

3.19. Apropar, dignificar i revaloritzar socialment la tasca dels i les treballadores municipals

3.20. Estudiar l'ampliació i millora de la cobertura zones wifi de titularitat municipal

3.21. Augmentar la participació dels altres partits amb representació municipal a la revista municipal Barberà

3.22. Pluralisme a la diversitat informativa

 

4. URBANISME SOCIAL EN UN ENTORN SALUDABLE

4.1. Apostar per un urbanisme social, de proximitat i que promogui l'equilibri i la qualitat entre els entorns urbans, industrials, rurals i naturals

4.2. Estudiar aplicar una moratòra urbanística amb l'objectiu de donar un ús social al parc d'habitatge inmovilitzat

4.3. Un sòl municipal i públic estrictament per cobrir demandes necessàries del nostre municipi i per donar impuls al Parc d'Habitatge Municipal

4.4. Donar un ús social als habitatges, edificis i solars propietat de bancs

4.5. Obrir debat sobre el Pla General d'Ordenació Urbana

4.6. Donar suport i impuls als horts urbans

4.7. Fer una defensa activa de l'espai agrícola, forestal i natural del Ripoll-Santiga

4.8. Impulsar la creació de l'Aula Barberà, per concienciar a la ciutadania de la importància de la conservació i manteniment dels espais verds

4.9. Engegar debat per tal de fer de Barberà una ciutat amable i neta des del punt de vista de la mobilitat

4.10. Instal·lar semàfors amb senyal acústic

4.11. Estudi dels carrils bicis, millorant-los, ampliant-los i oferint reglaments que permetin augmentar la cultura per la bicicleta

4.12. Estratègia de residu zero i estudi de noves experiències en la recollida d'escombraries, reciclatge i compostatge

4.13. Revisar el pla d'estructures bàsiques de sanejament

4.14. Estudiar la creació d'una zona de bosc i zona recreativa al Parc Central del Vallès

4.15. Donar solució urbanística al tram entre el pàrquing de cotses i l'entrada a l'estació RENFE

4.16. Rehabilitació dels Casals d'Avis

4.17. Estudiar la reubicació de la policia local en altres instal·lacions

4.18. Estudiar l'ampliació del tanatori. Millorar manteniment i horaris d'obertura del cementiri

4.19. Compromís amb la promoció de les energies renovables

4.20. Estudiar instal·lació electrolinera al municipi

4.21. Seguir promovent i defensant la nostra oposició a les autovies Interpolar i del Ripoll

 

5. FOMENT DE LA CULTURA I ENFORTIMENT DE LA COHESIÓ

5.1. Fer de l'activitat i l'activisme cultural un motor de cohesió i arrelament

5.2. Crear l'Institut Cultural de Barberà

5.3. Crear un centre de serveis d'atenció a la dona

5.4. Promocionar el TMC, la mostra de teatre amateur i el teatre a les escoles

5.5. Mantenir i fomentar l'Escola Municipal de Música

5.6.  Organitzar cicle de cinema nocturn

5.7. Fer de les entitats i associacions part essencial de l'agenda cultural local (Festes de Barri)

5.8. Estudiar el funcionament d'un Pla Educatiu de Ciutat

5.9. Promocionar i mobilitzar als i a les nostres titulades universitàries i de grau superior

5.10. Millorar la coordinació amb el transport de l'autobús de l'àrea metropolitana i la Universitat

5.11. Els equipaments municipals tindran un accés democràtic i igualitari per a totes les entitats

5.12. Salvaguardar i promocionar el patrimoni arquitectònic de la ciutat

5.13. 23 d'abril, Festa Local

5.14. Les entitats seran les protagonistes de la Festa Major

5.15. Reforçar la pràctica de l'esport i reforçar els vincles entre les entitats esportives i els centres escolars

5.16. Estudiar viabilitat d'instal·lar gespa artificial al camp de la Romànica

5.17. Apostar per un model d'oci diferent

5.18. Promoure el debat i coneixement de les diferents cultures que cohabiten a Barberà

5.19. Defensa i promoció de l'ús social del català

 

6. PROCÉS CATALÀ I DRET A DECIDIR

6.1. Exercir el dret a decidir "vinculat a la millora de les condicions de vida individuals i col·lectives de les persones que viuen i treballen a Catalunya"

6.2. Fer pedagogia i explicar el dret a decidir

6.3. Garantir la participació i la coordinació dels diferents actors organitzats del país a favor del dret a decidir

6.4. L'Ajuntament es posarà a disposició del poble català en la gestió de la constitució de l'Estat català

6.5. Fer campanyes informatives sobre l'Associació de Municipis per l'Independència per poder fer una consulta vinculant a la població

6.6. A la Diada de Catalunya onejaran la Senyera i la bandera de la ciutat

6.7. Signar decret que ordeni pagament dels impostos estatals de l'ajuntament i les seves empreses municipals a l'Agència Tributària de Catalunya