Ordenances fiscals 2018

General

Impostos

Taxes

Preus públics

Contribucions especials

Vies per categories

Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 6 categories fiscals.

Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.

S'han inclòs diversos documents, en format PDF, amb l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna de les vies.

Nota:

Per a finalitats jurídiques, consulteu els textos publicats als Butlletins oficials.